Samverkan ökar budgeten för innovationsstöd

Nu ska fler få mer stöd. Så kan man sammanfatta effekten av att Swelife knutit ihop Tillväxtverkets och Vinnovas resurser i tre regionala strukturfondsprojekt, som ska ge mer och bättre stöd till innovationsprojekt. Budgetökningen ska öka tillväxten hos små och medelstora life science-bolag och öka takten i innovationsarbetet i vården.

Karin Agerman– Utöver Swelifes utlysningsbudget tillkommer 50 miljoner kronor från de regionalfonder som Tillväxtverket förvaltar. Det betyder att vi under de kommande tre åren dels kan stödja ett större antal projekt, och dessutom kommer vi att kunna erbjuda varje projekt ett större stöd och ett minskat krav på egenfinansiering, säger Swelifes Karin Agerman.

Ännu så länge har två regioner fått medel för att delta i strukturfondsprogrammen: Östra Mellansverige och Stockholm, med Uppsala BIO/Stuns respektive Stockholms läns landsting som projektägare.

– I de regionerna gör det här nya stödet det enklare att intensifiera arbetet med vår modell Hands on, där vi stödjer projekt med affärsutveckling liksom coachning inför att söka externa medel. Utvärdering har redan visat att det arbetet ger stora mervärden för deltagarna, säger Karin Agerman.

Även Västra Götalandsregionen har möjlighet att stödja regionala projekt genom ett strukturfondsprojekt med Swelife som partner. I slutändan ska det regionala arbetet komma innovationsaktörer i hela landet till gagn.

– Resurserna ger oss extra kraft att utveckla vårt stöd till innovationsprojekten på regional nivå. I Uppsala tittar vi exempelvis på hur vi ska göra innovationsarbetet mer jämställt och i Stockholm arbetar de med hållbarhetsaspekterna. Men det stannar inte där. De bästa lösningarna lyfter vi och sprider till andra regionala noder. På så vis får vi en nationell utväxling av arbetet.

Swelifes arbete att synkronisera processerna har tagits emot positivt av både Tillväxtverket och Vinnova. Den här typen av samverkan mellan myndigheter kommer att göra det lättare för innovationsbolag som söker stöd.