Backspegel 2016: Detta har Swelife gjort hittills

2016 har Swelife ökat tempot i sitt arbete. Genom att driva strategiska struktur- och systemförändringar arbetar vi på flera fronter för att:

 1. underlätta omställningen till en patientcentrerad hälso- och sjukvård
 2. öka förutsättningarna för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn i Sverige
 3. life science-Sveriges kompetenser och resurser ska användas nationellt genom samverkan

Bland leveranserna hittills

 • Digitalisering: I juni 2016 presenterades den så kallade 3H3R-utredningen som visar på konkreta lösningar för att långsiktigt och nationellt lösa hälso- och sjukvårdens informationshantering och tillgängliggöra hälsorelaterad data för ökad patientnytta. Detta arbete möjliggör den fortsatta utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. (Läs mer)
 • Biobanksprojekt: Tillsammans med sjukhus i hela Sverige driver Swelife en nationell implementering av sjukvårdsintegrerad biobankning. Projektet innebär att alla prover samlas enligt nationell process för att säkerställa jämförbara prover och tillgängliggöra dessa för forskning. Redan i uppstartsfasen under 2016 är 15 sjukhus i full gång med implementering och fler står på kö. (Läs mer)

 

 • Affärsutvecklingskompetens: Genom vårt nätverk av innovationsaktörer erbjuder Swelife skräddarsydd coaching och affärsutveckling till alla projekt som söker våra utlysningar. Vi kallar detta för Swelife hands-on modell, som bygger på BIO-X konceptet. Arbetet är mycket uppskattat och har redan visat tydliga positiva resultat i form av ökad kvalitet och kompetensdelning. (Läs mer)
 • Kapitalförutsättningar: Swelife har bidragit till den nya modell för statligt/privat riskkapital som regeringen föreslog i riskkapitalpropositionen under våren 2016. (Läs mer)
 • Kapital till SMEer: 40 mindre bolag (SMEer) har under våren 2016 tilldelats totalt 3,5 Mkr i så kallade verifieringsmedel, ett stöd som används för att genomföra avgränsade moment för att påskynda kommersialiseringsfasen. (Läs mer)
 • Kapital till projekt: 39 innovativa samverkansprojekt inom folksjukdomar har tilldelats drygt 40 Mkr i våra utlysningar sedan programmet startade (Läs mer)

 

 • Nationell samverkan av regionala satsningar: Swelife är projektpart i tre beviljade strukturfondsprojekt för att sammanfoga regionala och nationella satsningar inom life science. Denna typ av samfinansiering genom Tillväxtverket och Vinnova är helt nyskapande och möjliggör nya typer av satsningar i framtiden. Satsningen innebär ett tillskott av projektfinansiering med över 50 MSEK under en treårsperiod.
 • Nationell samverkan mellan innovationsaktörer: Genom att initiera och/eller stärka nationella nätverk av innovationsaktörer bidrar Swelife till nationell kompetensdelning.
 • Utlysning: Nationellt nyttjande av resurser inom diabetes. Swelifes utlysning för att stödja effektivare nationella strukturer och processer för forskning, utveckling och/eller innovation genom trippel helix-samverkan inom diabetes öppnades i juni 2016 (Läs mer)
 • Samverkansforum: Vi har arrangerat och stöttat samverkansforum mellan aktörer inom life science, exempelvis Diabetes Innovation, IDEA Summit, AIM Day etc.
 • Samverkansverktyg: Swelife har tagit fram mallar och juridiska riktlinjer för att underlätta och kvalitetssäkra samarbete mellan olika aktörer. Publiceras augusti/september 2016.

 

Fortsatt arbete 2016

Nu avslutar vi vårens arbete med några intensiva dagar i Almedalen där vi bland annat arrangerar ett frukostseminarium. Efter semesteruppehållet tar höstens arbete vid och vi ser fram emot en rad spännande insater och projekt. Några exempel:

 

 • Digitalisering: Vi fortsätter att arbeta för en sammanhållen informationsstruktur för hälsorelaterad data som gör det möjligt för användaren att hämta ut och strukturera data från alla för hen tillgängliga och relevanta datakällor, enkelt och behovsanpassat och utan att vara beroende av IT-system eller leverantör.
  • Infrastrukturprojekt – Forskningsplattformen: Swelife initierar ett digitaliseringsprojekt, ”Forskningsplattformen”, för att tillgängliggöra hälsorelaterade data på ett framtidssäkrat sätt. Denna infrastruktur är en förutsättning för att samla in och tillgängliggöra data från bland annat patientjournaler, kvalitetsregister, biobanker och patienters egenrapportering
  • Digitaliseringsutskott: Swelife inrättar ett utskott som kommer att arbeta med digitaliseringsspecifika frågor och fungera som ett stöd för Swelifes styrelse.
  • Tillgängliggörande av hälsorelaterad data: Swelife diskuterar och förbereder insatser för att tillgängliggöra hälsorelaterad data. Exempelvis diskuteras realtidsdatabaser inom cancervård och tillgängliggörande av biobanksprover för industrin.
 • Biobanksprojekt: Under 2016 kommer biobanksprojektet att involvera ytterligare sjukhus i satsningen. Målet är att inom fyra år ha uppnått en optimal nationell implementering.
 • Personalised Medicine: Swelife har ett antal arbetsgrupper som identifierat och driver strategiska initiativ inom personalised medicine. Utöver biobanksprojektet drivs ett projekt för att följa upp riktlinjer kring användande av biomarkörer. Dessutom utvecklas en webbaseradkurs i klinisk prövningsmetodologi. (Läs mer)

 

 • Affärsutvecklingskompetens: Swelife vidareutvecklar Hands on-modellen för att optimera och sprida den skräddarsydda coaching och affärsutveckling som vi erbjuder genom engagerade innovationsaktörer runt om i Sverige.
 • Kapitalförutsättningar: Swelife kommer även fortsättningsvis att genomföra insatser för att öka mängden statligt och privat riskkapital inom life science.
 • Påverkansplattform: Swelife kommer under hösten 2016 att ansöka om en påverkansplattform På detta sätt kommer Swelife att tydligare knyta programmet till de insatser som sker på EU-nivå för att kunna agera som nationell påverkansaktör för life science och dessutom ha större möjligheter att mobilisera nationella insatser i relation till dessa.
 • Kompetensförstärkning i klinisk prövningsmetodologi: Den kurs som Swelife utvecklar kommer att förstärkas ytterligare genom ny funktionalitet inom adaptiv inlärning. Målet med kursen är att öka kompetens och intresse för kliniska prövningar inom hälso- och sjukvården. Eftersom kursen ges på engelska ger detta även möjligheter för internationell marknadsföring.

 

 • Omvärldsbevakning och kartläggning: Vi kommer att arbeta mer fokuserat för att visa på helheten inom life science i Sverige, men också relatera till internationella initiativ som underlag till våra framtida insatser i programmet.
  • Omvärldsbevakningsutskott: Swelife inrättar ett utskott som ska arbeta specifikt med kartläggning och omvärldsbevakning och fungera som ett stöd för Swelifes styrelse.
 • Nationell samverkan mellan innovationsaktörer: Swelife arbetar för att stärka och expandera sitt nationella nätverk av innovationsaktörer för att bidra till nationell kompetensdelning och optimering av resurser.
  • Innovationsverkstad: Swelife kommer att arrangera en Innovationsverkstad för alla innovationsaktörer som arbetar inom life science. Målet är att stärka kunskapsöverföring inom life science mellan innovationskontor, inkubatorer, forskarparker och innovationsslussar.